Cyclemon from Thomas Pom on Vimeo.

Title: «Cyclemon»
Motion: Thomas Pomarelle
Design: Romain Bourdieux / Thomas Pomarelle
Music: «Vagabond» by Greenskeepers

Website: cyclemon.com
Shop: cyclemon.com/shop/index.html

Comentarios(0)

    Deja tu comentario